Uvod1

Často kladené otázky


1. Ako vybavím vyhlásenie správcu pri prevode vlastníctva bytu?

 

Pred vystavením vyhlásenia správcu ako prílohy zmluvy o prevode vlastníctva bytu je zo strany klienta potrebné:

  • preukázanie dokladu o úhrade mesačnej zálohovej platby v aktuálnom mesiaci, kedy je vyhlásenie správcu vydávané,
  • preukázanie dokladu o úhrade všetkých nedoplatkov, ktoré vznikli pred termínom vydania vyhlásenia, a to:
    • nedoplatky na úhradách za plnenia spojené s užívaním predmetného bytu a nedoplatky na tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv,
    •  neuhradený  podporný fond do ukončenia zmluvy,
    •  neuhradené faktúry pre Bytex- Vášho správcu,
  • úhrada poplatku za vydanie vyhlásenia v zmysle platného Cenníka (aktuálne bez poplatku)
  • vyhlásenie správcu vydáva „Bytex – Váš správca“ po splnení stanovených podmienok  iba vlastníkovi bytu alebo ním splnomocnenej osobe s úradne overeným splnomocnením (originál alebo overená fotokópia splnomocnenia sa odovzdáva pri prevzatí predmetného vyhlásenia).

 

V súvislosti s vyhlásením správcu by sme chceli našich klientov upozorniť, že platnosť vyhlásenia je do konca aktuálneho mesiaca, v ktorom sa vyhlásenie vydáva!

 

 

 

 2. Ako zmeniť správcu?

 

Ak máte záujem o konzultáciu alebo potrebujete vysvetliť všetky aspekty zmeny správcu osobne, neváhajte a kontaktujte nás prostredníctvom formulára dostupného TU

 

 

Pokiaľ máte záujem si preštudovať legislatívne aspekty tejto zmeny, ponúkame Vám základné vstupy:
Hlasovanie v zmysle § 14 (zákon č. 182/1993 Z.z. vrátane poslednej novely)
Pri hlasovaní na schôdzi vlastníkov sa rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome alebo Hlasovanie v zmysle § 14 (zákon č. 182/1993 Z.z. vrátane poslednej novely): Správca, zástupca vlastníkov alebo predseda môžu o tejto veci navrhnúť písomné hlasovanie. Pred písomným hlasovaním musia byť vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome sedem dní vopred informovaní. Aby bolo písomné hlasovanie právoplatné, je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.

 

 

 

3. Na aké účely je možné využiť fond údržby a opráv?

 

Z fondu údržby a opráv sa financujú náklady na prevádzku, údržbu, opravy a modernizáciu spoločných častí, zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a priľahlého pozemku. Takisto, ako aj výdavky na obnovu, modernizáciu a rekonštrukciu domu.

 

Z fondu prevádzky, údržby a opráv sa financujú aj opravy balkónov a lodžií. Prostriedky fondu prevádzky, údržby a opráv možno prechodne použiť na úhradu za plnenia spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov v dome v prípade ich dočasného nedostatku. Po preklenutí nedostatku prostriedkov na úhradu tohto plnenia, sa uvedené prostriedky vrátené do fondu prevádzky, údržby a opráv.

 

 

 

4. Ako vie BYTEX pomôcť pri riešení problematiky neplatičov?

 

V živote sa môžeme ocitnúť v rôznych situáciách. Raz sa nám vedie lepšie, no môžeme sa dostať aj do situácií, pred ktorými si nemôžeme zatvárať oči. „BYTEX - Váš správca“, si uvedomuje, že nezaplatenie nájomného a poplatkov klientom môže nepriaznivú situáciu na krátky čas oddialiť, no nič nerieši vo vzťahu ku zmluvným povinnostiam a už vôbec vo vzťahu ku susedom. Ak sa situácia rieši hneď v úvode v spolupráci s nami, môžeme predísť nepríjemnostiam. Preferujeme tento prístup.

 

 

Za neplatiča považujeme vlastníka, ktorého dlžná čiastka presiahla sumu stanovenú v zmluve na výkon správy. Ak sa vlastník bytu, alebo nebytového priestoru stane neplatičom, zašleme mu doporučene prvú upomienku. V prípade, že nereaguje, je mu zaslaná druhá upomienka a pokus o zmier. Po týchto výzvach nasleduje súdne podanie o platobný rozkaz, zároveň je zvolaná schôdza vlastníkov, aby sa vlastníci vyjadrili, či s dotyčným neplatičom bude vedený iba súdny spor, alebo bude daný na exekúciu alebo dobrovoľnú dražbu. Všetky náklady na vymáhanie hradí neplatič.

 

 

 

5. Ako je to s určovaním ceny za energie a médiá ako sú elektrina, voda, teplo a pod.?

 

Ceny za všetky média sú stanovené ich dodávateľom a účtované priamo vlastníkom. Žiadna z faktúr za akékoľvek dodávky médií, energií, alebo služieb nie je účtovaná cez účtovníctvo našej spoločnosti. Všetky sú priamo účtované na dom. Ceny za médiá a energie sú zväčša schvaľované a kontrolované štátom cez ÚRSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví).

 

 

 

6. Čo je súčasťou mesačnej platby (nájomného)?

 

Klient mesačne platí zálohový predpis, ktorý sa skladá z troch hlavných poplatkov. Prvým je príspevok do fondu údržby a opráv. Ten si vlastníci stanovujú sami tak, aby pokryl predpokladané výdavky na opravu, údržbu a modernizáciu domu. Druhý poplatok je odmena za správu. Tieto dva poplatky sú fixné a nie sú zúčtovateľné. Posledný tretí a najväčší poplatok sú preddavkové platby za služby. Sem patria preddavky za teplo, vodu elektrinu a iné. Tieto poplatky sú zálohami, ktoré stanovuje naša spoločnosť na základe spotreby energií a médií za minulé zúčtovacie obdobie. Tieto poplatky sa každoročne vlastníkom vyúčtovávajú vo vyúčtovaní.

 

 

 

7. Ako je to s odborným zabezpečením pri správe budov a ich údržbe?

 

„BYTEX – Váš správca“ disponuje tímom pre stavby a stavebný dozor, technikmi, ktorí vedia odborne posúdiť inžinierske siete. Vieme posúdiť a navrhnúť opravy, údržbu, modernizáciu Vášho domu. Pri rozsiahlych investíciách predkladáme finančný plán, ktorý vychádza z reálnych možností vlastníkov. Plán údržby, opráv a modernizácie domu je vždy navrhnutý tak, aby dom napredoval a zveľaďoval sa.

 

 

 

8. Aké údaje potrebujem pri zmene vlastníka bytu?

 

Zmena je život a aktualizácia údajov v našom systéme sú základným predpokladom, aby sme vykonávali svoje činnosti správne a aby sme minimalizovali opravy a reklamácie od vás, našich klientov. Máme overené, že pokiaľ si vopred zosumarizujete vstupy, ktoré pre zmenu naši zamestnanci potrebujú, celý proces prebehne v čo najkratšom čase a bez prestojov, ktoré inak vznikajú dodatočným hľadaním a dopĺňaním formulárov. Preto Vám ponúkame formulár k dispozícii TU. Viete si ho stiahnuť, vytlačiť a v kľude domova doplniť a postupne doplniť. Pokiaľ nemáte k dispozícii tlačiareň, máte k dispozícii vopred kolónky, ktoré bude potrebné vyplniť a tak máte čas si tieto informácie, pred príchodom na kontaktné miesto „BYTEXu – Vášho správcu“, v predstihu pripraviť.

 

 

 9. Ako to je s užívaním nebytových priestorov v bytovom dome? Ako sa môže vlastník dostať ku kľúčom aby mohol sa dostať do týchto priestorov?

 

V zmysle zákona sa jedná o spoločné priestory bytového domu. Každý vlastník má rovnaké právo ich využívať.