Uvod1

Služby


Pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov zabezpečujeme služby v zmysle Zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov č. 182/1993 v jeho platnom znení a Zmluvy o výkone správy a správneho poplatku.

 

Zabezpečenie prevádzky, údržby, opráv, rekonštrukcií a modernizácie bytového domu, starostlivosť o spoločné časti, zariadenia a príslušenstvo domu:

 • revízie, kontrola a opravy plynových a elektrických zariadení, bleskozvodov, výťahov
 • preventívne protipožiarne prehliadky a kontrola dodržiavania predpisov ochrany pred požiarmi
 • servis, medziobdobnéprehliadky a opravy výťahov
 • opravy a odstraňovanie porúch vzniknutých pri prevádzke bytového domu
 • poistenie bytového domu a vybavovanie poistných udalostí
 • súčinnosť pri modernizácii a komplexnej obnove bytových domov
 • zabezpečenie výberu dodávateľov (tovary, služby, práce) pre opravy, údržbu a rekonštrukcie v bytových domoch
 • zabezpečenie doplnkových služieb pre bytový dom na základe záujmu vlastníkov
 • vedenie evidencie o technickom stave bytového domu
 • príprava a predkladanie plánu údržby a opráv pre bytový dom na kalendárny rok

 

Zabezpečenie vedenia administratívnej, ekonomickej, právnej agendy a finančného hospodárenia domu:

 • vedenie a spravovanie analytických účtov bytového domu
 • sledovanie úhrad za plnenia a úhrad preddavkov do fondu prevádzky, údržby a opráv
 • zabezpečovanie tovarov a služieb, vrátane realizácie úhrad
 • uzatváranie zmluvných vzťahov v mene vlastníkov
 • vymáhanie nedoplatkov za plnenia a úhrady preddavkov do fondu prevádzky údržby a opráv od
 • vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • podanie návrhu na vykonanie dobrovoľnej dražby bytu alebo nebytového priestoru na uspokojenie pohľadávok vlastníkov
 • spracovanie nových predpisov úhrad za užívanie bytov z dôvodu úpravy štátom regulovaných cien a po vyúčtovaní nákladov za dodávku služieb
 • spracovanie vyúčtovania nákladov za služby spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov
 • spracovanie a predkladanie ročných správ o činnosti správcu a hospodárení domu

 

Organizačné zabezpečenie a vedenie schôdzí vlastníkov alebo písomných hlasovaní v bytovom dome:

 • príprava a distribúcia oznámení a pozvánok
 • vedenie schôdzí a spracovanie zápisov zo schôdzí
 • spracovanie oznámení o výsledkoch schôdzí vlastníkov a písomných hlasovaní

 

 

Dodatok k zmluve o výkone správy si môžete stiahnuť tu:
bytex_dodatok-k-zmluve-o-vykone-spravy_2020.docx [ 51.81 KB ]

 

Cenník si môžete stiahnuť tu:
bytex_cennik-sluzieb_2020.docx [ 17.77 KB ]